Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

10+ Contoh Geguritan Bahasa Jawa Tema Pendidikan

Contoh Geguritan Bahasa Jawa

MLETRE.com – Puisi Jawa bertema pendidikan telah menjadi ekspresi apresiasi siswa terhadap dunia pendidikan dan penghormatan mereka terhadap para pendidik, yang tak lain adalah para guru.

Dalam puisi ini, juga terselip penggambaran tentang lingkungan sekolah, pengalaman belajar di bangku sekolah, perjuangan seorang pelajar, dan harapan mereka untuk kemajuan dunia pendidikan saat ini.

Geguritan bertema pendidikan dalam budaya Jawa seringkali dibacakan saat peringatan Hari Pendidikan Nasional, yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya. Guru-guru Bahasa Jawa biasanya memberikan tugas kepada siswa-siswa mereka untuk membuat geguritan yang akan dibacakan di depan kelas.

Berikut adalah beberapa contoh geguritan Jawa bertema pendidikan yang kami rangkum dari berbagai sumber:

Geguritan Pendidikan Sekolah

Ujian Sekolah

Apa ingkang kudu sira udi

Dimen bisa lolos

Yen wus cedhak wektu ujian sekolah

Aja dolan kang ora migunani

Antuk biji becik,ayo sinau

Tanggung jawab bisa lulus

Aja nglokro yen durung kasil

Bisane kelakon

Gegayuhan kang di karepake

Kulinakno tumindak kang becik

Aja kanggo pribadi

Wajib lung tinulung


HP (Handphone)

Saiki wus jamane

Saben titah duwe HP

Prasasat dadi kebutuhane

Saben rina lan wengine

Bocah-bocah ing pawiyatan

Lan sapa wae kang ngayahi pakaryan

Nggunakake HP dadi padinan

Yen kelalen dadi klabakan

Anane HP suwe-suwe kaya candu

Yen ora ana HP menyang sirah ngelu

Malah kepara agawe nesu

Wong saomah bisa padu

Krana HP bocah sekolah lirwa sinaune

Mung dolanan kagawa dening sakancane

Nora nggape sapa kang ana sakiwa tengene

Lali mangan lan sembarange

HP minangka srana pratandha majune jaman

Migunani uga nuwuhake kapitunan

Kudu ngati-ati lan aja nganti sembranan

Murih HP dadi srana anggayuh kautaman.


Sekolah

Saben esuk aku budhal menyang sekolah

Mung ngandhalake sepeda kunaku

Kepinginanku bisa entuk pendidikan kang faedah

Kanggo nggayuh cita-citaku

Aku seneng dadi bocah sekolah

Bisa entuk ilmu ingkang berkah lan manfaat

Kang migunani kanggo nusa lan bangsa

Kang bisa nerusake cita-citane bangsa


Sekolahku

Panggonanku nuntut ilmu

Budhal ora tau nesu

Tangi esuk kui wis kewajibanku

Nyangklong lan nggawa buku


Tanpa sarapan lan sangu

Ora lali sragam lan nganggo sepatu

Mlaku bareng-bareng kancaku


Panas lan udan tak lakoni

Kali tansah dak sabrangi

Tekan sekolah banjur nggeret kursi

Ora akeh wong kang mangerteni


Kabeh kui gawe semangat ing ati

Aku penerus bangsa sejati

Muga-muga Gusthi Allah ngijabahi

Lan peduli


Geguritan Tema Pendidikan Guru

Guruku

Aku saben dino nganggo seragam

Aku arep budhal sekolah

Tekan dalan dipoyoki kancaku

Guruku saben dino kesel

Amarga aku ora tau mlebu sekolah

Aku sering bolos lan colut

Guruku saben dino tekan sekolah

Kanggo menehi tugas lan ngajar

Supaya murid-murid dadi pinter


Kelingan Guruku

Guruku.....

Panjenengan sing dadi pepujanku

Paring elmu ora nyawang wektu

Wayah esuk tekamu

Panase srengenge ora dadi opo

Kesele ragamu ora dirasa

Larane atimu tansah ditampa

Nanging panjenengan tetep sereh lan sabar

Tansah kelingan swaramu

Pituturmu ora bakal dak lali

Supaya aku dadi bisa dadi bocah kang migunani

Kelingan paribasan

Ing ngarsa sung tuladha

Ing madya mangun karasa

Tut wuri handayani

Ora bisa mbales kabecikanmu

Kabeh kuwi kerana ikhlasing ati

Matur agunging panuwun guru 


Pangorbanan Guruku

Guruku, panjenengan mulang tanpa pamrih

Panjenengan mulang kanthi sabar

Panjenengan dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa

Panjenengan ngurbanake jiwa lan raga

Panjenengan mulang kanthi welas asih


Guruku

Panjenengan nduweni jasa kang gedhe

Tumrap para siswa

Maturnuwun guruku

Lir ombake banyu

Nyurung kabecikan lan ilmumu

Pancen gedhe pangurbananmu


Marang Guruku

Guruku...

Panjenengan mulang sabendino

Kadya pepadhang sing ora kesel

Panjenengan mulang kanthi tenanan


Guruku...

Kanthi sabar panjenengan mulang

Panjenengan mulang tanpa tandha jasa

Maturnuwun guruku


Nalika aku rame

Panjenengan kanthi sabar mulang muridmu

Maturnuwun guruku

Aku bakal ngeling jasamu


Geguritan Tema Lingkungan Sekolah

Panggon Pamulangan

Bangunan kang megah

Ngadeg ing kecamatan kawedanan

Dadi tujuwane siswa-siswa

Sing arep golek ilmu kanggo sangu tuwa


Saben dina

Aku tansah ana njero ruanganmu

Ngrungokake piwulange bapak ibu guru

Apa sing kudu digugu lan ditiru


Tambah dina tambah marem atiku

Sekolah neng SMP Negeri satu

Sing kawentar gurune


Kapang Sekolah

Kursi kelasku..

Wis sawetara aku kaya ora tepung marang Kowe

Kamangka wingi uni

Saben dina daklungguhi

Ngancani aku maca buku

Dadi mitraku kalaning nyemak piwulang guru 

Saiki...

Embuh wujud kaananmu

Mbokmenawa minangka gantiku

Kemangga kang ngrajut sawang

Dak entha ing pangangenku

Reget...

Babar pisan nora resep dinulu

Muga wae luput ing pikirku

Dhuh Gusti.....

Mugi enggal Paduka racut bebendu puniki

Wangsul ayom ayem anelahi

Kula sampun kapang sekolah

Kepingin pinanggih guru

Gegojegan para kanca

Ngupadi ngelmi kanthi Sayekti

Rikala sinau ing pawiyatan..

Duk semana...

Saben-saben kepingin bali

Saben-saben kepingin prei

Nanging nyatane...

Kesuwen ing omah, sumpeg

Kadangkala guru katon galak paring piwulang

Nanging maksih cinampur guyon maton...

Nyatane, piwulang saka mamak

Saka Bapak...

Luwih kebak galak

Dhuh kahanan..

Aku pengin bali ing pawiyatan


Sepatuku

Sepatuku sing elek dhewe

Sing tak gawa mrana-mrene

Sepatu iki tansah lethek

Ora koyo rupane sepatu meneh

Tapi sepatu iki sing paling berharga

Kanggo aku

Yen esuk tak gawa sekolah

Gawe nuntut ilmu

Yen awan tak gawe kerja

Gawe nguripi keluargaku

Sepatuku sing elek iki

Tak simpen nganti tekane pati

Sepatuku...sepatuku

Kowe gawe ayemme atiku


Geguritan Jawa Tema Pendidikan Singkat

Sinau Mandiri

Byar ...mripat iki nyawang padhange surya

Nyaut andhuk bablas ning jedhing

Dina iki dina kang tak anti- anti

Mangkat sekolah kanti bungahing ati

Dalan-dalan kang tumapak ,katon asri ijo royo- royo

Gawe tentreme ati

Kae...papan kang tak tuju, papan kanggo sinau

Katon endah nyemsemake ati

Ya ing kene iki aku digladhi

Dadiya pemudha kang mandiri


Sekolahku

Sekolahku...

Kepriye kabarmu Sekolahku?

Apa kowé ora kangen marang aku Sekolahku?

Aku wis kangen banget marang sliramu

Sekolahku...

Kapan aku bisa ketemu sliramu?

Mapan ing bangkumu?

Ketemu kanca kancaku

Lan ngudi kawruh sareng bapak ibu guruku

Sekolahku...

Panggonanku nuntut ngilmu,

Ngilmu kanggo sanguku bebrayan

Ngilmu kanggo budi pekerti

Ngilmu kanggo nelukake donya...

Aku kangen sliramu sekolahku


Kridanipun Sang Guru

Saderengipun wanci bangun

panjenengan sampun wungu

luru ilmu

kangge kawula angsu

Dumugi sekolah, regol dereng kabikak

bapak ibu sigrak tumindak

cecawis samukawis sarwa pepak

supados wawasan samsaya ngeblak

Bapak ibu guru kang satuhu

asring kawula mboten nggugu

sih tresna panjenengan estu

paring pangaksama lan pangestu

Sakehing budi ndadosna daya

sakehing upaya ndadosna karya

sakehing karsa ndadosna digdaya

guru juru jejeging bangsa


Geguritan Tema Pendidikan 2 Bait

Mengeti Dino Pendidikan

Saben tanggal loro Mei

Utamane ing kalangan pendididikan

Mengeti dino kang kebak sejarah


Amarga...

Saka perjuangane Ki Hajar Dewantara

Kabeh bangsa Indonesia 

Ora mung wong kang

Pangkat dhuwur, sugih banda

Nanging kabeh lapisan masyarakat

Bisa ngangsu kawruh

Golek ilmu kang dhuwur


Sekolahku

Sekolahku

Anggonku ngudi ilmu

Anggon konco-koncoku ngudi ilmu lan

Anggon guru-gurukuu menehi ilmu


Sekolahku

Saben dino aku tumeka

Nitih sepeda

Mangkat isuk mulih awan

Mengkono saben dinane

Sekolahku

Ora bosen aku tumeka

Kanggo ngudi ilmu

Kanggo nggolek prestasiku

Kanggo mbesok masa depanku


Penutup

Geguritan Bahasa Jawa bertema pendidikan adalah cara indah untuk mengungkapkan apresiasi terhadap dunia pendidikan dan para guru.

Melalui puisi-puisi ini, siswa dapat menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya pendidikan, semangat belajar, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Semoga contoh-contoh geguritan di atas dapat menginspirasi Anda dalam menghormati dunia pendidikan dalam bahasa Jawa yang indah.

Berkomentarlah dengan Bijak dan Sopan!